0

شەوگار محمد : ئێوارەی ئازادی

شەوگار محمد : ئێوارەی ئازادی   ئەم ئێوارەیە کۆڵانەکانی شار بەچەشنێ بۆنیان گۆڕابوو واهەستت ئەکرد باران باریوە شەماڵێکی کزر وەک…